Algemene voorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN MKB VOORDEELKAART

1.DEFINITIES In deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder: MKB Voordeelkaart: Handelsnaam van HOGIAF Nederland B.V. Contractant: De partij waarmee MKB Voordeelkaart de Overeenkomst is aangegaan en tekeningsbevoegd is en tevens ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel alsmede beschikt over een zakelijke bankrekening. Onder Contractant wordt tevens verstaan haar personeelsleden die gerechtigd zijn gebruik van de MKB Voordeelkaart te maken. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Contractant en MKB Voordeelkaart, met inbegrip van de Gebruikersvoorwaarden en de aangehechte documenten zoals de privacyverklaring en disclaimer.

Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid op grond van welke rechtsgrond dan ook (met inbegrip van wanprestatie, onrechtmatige daad, onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of enige andere rechtsvordering) met betrekking tot, voortvloeiend uit, of in verband met, deze Overeenkomst (met inbegrip van aansprakelijkheid die uitdrukkelijk is bepaald in deze Overeenkomst of die voortvloeit uit de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling uit deze Overeenkomst) en voor de toepassing van deze definitie worden alle verwijzingen naar ‘de Overeenkomst’ ook beschouwd als een verwijzing naar ieder gerelateerd contract. Producten: Goederen en/of diensten die door een Aanbieder via MKB Voordeelkaart worden aangeboden en die in het kader van de Overeenkomst worden beschreven. Aanbieder: Een Verkoper van Producten waarvoor een Aanbieding kan worden aangeboden. Een Aanbieder is niet een Verkoper of MKB Voordeelkaart. Aanbieding: Een aanbieding is een door Verkoper verkocht Product welke bij het betreffende Aanbieder tegen de Aanbieding ingewisseld kan worden, behoudens de voorwaarden die op de Aanbieding zelf vermeld staan en/of op de pagina’s met de deals op de Website waarop de Aankoop van de Aanbieding plaatsvond. Verkoper: De Verkoper is gewoonlijk niet MKB Voordeelkaart of een handelsnaam van haar. De Verkoper is een Aanbieder die gebruik maakt van het platform dat MKB Voordeelkaart haar verschaft. Aankoop: De aanschaf van een Aanbieding, deals, uitstapjes en goederen. Diensten: Alle door MKB Voordeelkaart via de Website (of via overige elektronische- of overige –communicatie van MKB Voordeelkaart) verleende Diensten, waaronder, maar niet uitsluitend, de nieuwsbrief, door MKB Voordeelkaart verzonden e-mails en de informatiediensten, content en transactiemogelijkheden op de Website (waaronder de mogelijkheid tot het doen van een Aankoop). Dag: Kalenderdag Website: De Website www.mkbvoordeelkaart.nl en alle rechtsgeldig aan haar gelinkte Websites, waaronder ook, maar niet uitsluitend, accounts op social media, welke tevens worden vermeld op www.mkbvoordeelkaart.nl.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden bevat verschillende gedefinieerde termen. De termen zijn herkenbaar aan het gebruik van een hoofdletter. De termen zijn na te lezen onder “Definities”.

2.2 MKB Voordeelkaart biedt enkel een platform voor potentiële Contractanten en Aanbieders opdat Aanbieders, de voor MKB Voordeelkaart speciaal samengestelde, Aanbiedingen kunnen promoten.

2.3 MKB Voordeelkaart richt zich met name op het bedrijfsleven. De Aanbiedingen die via de Website worden gedaan, zijn met zorg en uiteraard hoge kortingen samengesteld voor geïnteresseerde bedrijven die Producten willen afnemen van andere bedrijven.

2.4 MKB Voordeelkaart treedt nooit op als koper en is gewoonlijk ook niet de Verkoper.

2.5 Contractant staat steeds in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verschafte gegevens, benodigd voor de registratie en aanmelding bij MKB Voordeelkaart. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de juistheid van de gegevens en het tijdig doorgeven van wijzigingen.

2.6 Het is de verantwoordelijkheid van Contractant na te gaan of de Aanbieding voldoet aan haar specifieke wensen en of zij voldoet aan de eisen die eventueel worden gesteld om gebruik te mogen maken van het Product.

2.7 Contractant verklaart enig Product niet door te zullen verkopen en enkel voor het zelfstandig gebruik te bemachtigen.

 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 De Gebruiksvoorwaarden MKB Voordeelkaart zijn van toepassing op elke Aanbieding die MKB Voordeelkaart doet via haar Website.

3.2 Zowel de privacyverklaring als de disclaimer vormen een onlosmakelijk onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden. Contractant wordt geacht kennis genomen te hebben van deze documenten en er akkoord mee te gaan.

3.3 Deze Gebruiksvoorwaarden en overige beleidsregels vormen de Overeenkomst tussen MKB Voordeelkaart en Contractant en vervangt alle eerdere toezeggingen, correspondentie en onderhandelingen.

 1. GEBRUIK (POTENTIËLE) CONTRACTANTEN

4.1 Het gebruik en de aanschaf van Producten is voorbehouden aan (potentiële) Contractanten.

4.2 Het lidmaatschap staat enkel open voor bedrijven die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

4.3 MKB Voordeelkaart behoudt zich het recht voor bedrijven de toegang tot de Producten en haar Diensten te ontzeggen, danwel het lidmaatschap te beëindigen zonder hier een reden voor op te geven.

4.4 MKB Voordeelkaart is in ieder geval te allen tijde gerechtigd (potentiële) Contractanten de aanschaf van Producten te ontzeggen indien zij meent dat daar een geldige aanleiding toe bestaat. MKB Voordeelkaart is niet verplicht hieromtrent een opgaaf van reden te doen.

4.5 De volgende (vermoedens omtrent) waarnemingen kunnen leiden tot beëindiging van het lidmaatschap:

4.5.1 Handelen in strijd met enige wetgeving of de door MKB Voordeelkaart vastgestelde Gebruiksvoorwaarden;

4.5.2 Handelen in strijd met enige rechten van derden;

4.5.3 Op enige wijze misbruik maken van (aangeboden) Producten;

4.5.4 Spam, kettingbrieven, piramidesystemen of andere soortgelijke feiten, in de ruimste zin des woords, bevattende berichten verspreiden;

4.5.5 Virussen of andere technologie verspreiden die alle met MKB Voordeelkaart en haar Contractanten en aan hen gelinkte personen kan schaden;

4.5.6 De goede werking van de infrastructuur van MKB Voordeelkaart onredelijk belasten en/of verstoren;

4.5.7 Handelen in strijd met de privacy voorschriften van MKB Voordeelkaart;

4.5.8 Maatregelen om de toegang tot Producten en onze Diensten te voorkomen of te beperken, omzeilen;

4.5.9 Irritatie, ongemak of onnodige zorgen creëren;

4.5.10 Communicatie (trachten te) onderscheppen die via een telecommunicatiesysteem is verzonden;

4.5.11 Niet voldoen aan de betalingsverplichting van het lidmaatschap, nader gespecificeerd in artikel 4 van deze Gebruiksvoorwaarden;

4.5.12 Informatie of Producten gebruiken voor fraudeleuze doeleinden;

4.5.13 Negatief beïnvloeden door op enige wijze die erop gericht is haat te zaaien tegen een etnische, religieuze of andere minderheid of anderszins gericht op een persoon, groep of entiteit.

4.6 Genoemde handelingen worden onder meer opgesomd, echter niet uitsluitend. Het een en nader is onverminderd het recht van MKB Voordeelkaart om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

4.7 MKB Voordeelkaart is niet gehouden tot enige schadevergoeding of andere maatregelen indien Contractant in strijd met de Gebruikersvoorwaarden handelt of handelt in strijd met wat het maatschappelijk verkeer betaamt.

 1. LIDMAATSCHAP EN KOSTEN

5.1 Lidmaatschap van MKB Voordeelkaart is enkel mogelijk voor bedrijven en personeelsleden van aangesloten bedrijven.

5.2 Lidmaatschap duurt telkens een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd indien Contractant niet opzegt.

5.3 Opzeggen is telkens een maand voor het einde van de looptijd van het contract mogelijk, mits dit schriftelijk en met inachtneming van de opzegtermijn gebeurt.

5.4 De kosten voor het lidmaatschap bedraagt op een tweejarige Overeenkomst €600,00 (exclusief BTW) en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Als de Overeenkomst is verlopen, wordt deze stilzwijgend verlengd met 1 jaar. De kosten voor deze éénjarige Overeenkomst bedraag €300,00 (Exclusief BTW) en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

5.5 Het aanvragen van de MKB Voordeelkaart via de Website leidt tot een onherroepelijke aanvaarding van het aanbod waarmee definitief een overeenkomst wordt gesloten. Het onbetaald laten van een factuur leidt nimmer tot ontheffing van de betaalverplichting.

5.6 Ontvangst van de MKB Voordeelkaart vindt plaats na ontvangst van de betaling door Contractant.

5.7 Leden van HOGIAF krijgen de kaart kosteloos toegestuurd.

5.8 MKB Voordeelkaart biedt voor de duur van de afgesproken Overeenkomst toegang tot exclusieve voordelen en Aanbiedingen via de Website.

5.9 Op vertoon van de MKB Voordeelkaart kunnen Contractanten en haar personeelsleden gebruik maken van de Aanbiedingen, tenzij andersluidende voorschriften voor de betreffende Aanbieding geldig zijn.

 1. AANBIEDING EN BEDENKTIJD

6.1 De Aanbieder is te allen tijde verantwoordelijk voor het correct, tijdig, compleet, betrouwbaar en waarheidsgetrouw aan te leveren. MKB Voordeelkaart neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een aanbieding.

6.2 Contractant wordt in staat geacht de Aanbieding correct te hebben geïnterpreteerd. Terzake kan geen beroep worden gedaan op een verplichting aan de zijde van MKB Voordeelkaart.

6.3 Contractant is zich er van bewust dat MKB Voordeelkaart enkel een platform beschikbaar stelt en zal laatstgenoemde nimmer kunnen aanspreken op de inhoud en/of (rand)voorwaarden van een Aanbieding.

6.4 Indien Aanbieder specifieke voorwaarden omtrent de Aanbieding handhaaft, zal een verwijzing hiernaar op de Site, bij de Aanbieding, worden gepubliceerd. Contractant behoudt echter de verantwoordelijkheid om zelfstandig de website van Aanbieder te controleren op eventuele voorwaarden.

6.5 Op bijna iedere Aanbieding zit een wettelijke bedenktijd van zeven werkdagen. In de volgende situaties geldt deze wettelijke bedenktermijn echter in ieder geval niet:

6.5.1 Reizen die via internet worden geboekt;

6.5.2 Tijdsgebonden producten, zoals bijvoorbeeld kranten en tijdschriften;

6.5.3 Producten die speciaal worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld een maatpak;

6.5.4 Producten die snel kunnen bederven, zoals bijvoorbeeld eten of bloemen;

6.5.5 Diensten die u meteen laat beginnen, zoals een mobiel telefoonabonnement;

6.5.6 CD’s en DVD’s waarvan de verzegeling is gebroken.

6.6 Contractant behoudt zich evenwel het recht voor contact met de Aanbieder op te nemen omtrent eventuele coulance of afwijkende voorwaarden in de eigen aanvullende regels betreffende de bedenktijd.

6.7 De wettelijke bedenktijd gaat één dag na ontvangst van de bevestiging van de Aanbieding in, tenzij tevens de Aanbieding reeds is ontvangen en is gebruikt.

6.8 Bij de aankoop van een Product wordt de aanvraag voor het betreffend Product automatisch en direct ingeleverd bij de betreffende Aanbieder. Hiermee komt de bedenktijd op de Aanbieding te vervallen en vangt de bedenktijd bij de Aanbieder aan. Eventuele geschillen of vragen rondom de bedenktijd kunnen vanaf dat moment neergelegd worden bij de Aanbieder.

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

7.1 Artikel 8 prevaleert voor alle overige artikelen en geeft de volledige aansprakelijkheid van MKB Voordeelkaart weer met betrekking tot de (niet-)nakoming, beweerdelijke nakoming of vertraging in de nakoming van deze Overeenkomst en/of de Diensten en/of de Website en/of enige Aanbieding (zulks geheel danwel gedeeltelijk) en/of anderszins met betrekking tot deze Overeenkomst en/of het aangaan van of de nakoming van deze Overeenkomst.

7.2 MKB Voordeelkaart krijgt informatie en data in grote mate aangeleverd van derden. Hoewel MKB Voordeelkaart haar uiterste best doet de informatie op de Website zo nauwkeurig mogelijk op juistheid te controleren, staat zij hier niet voor garant.

7.3 MKB Voordeelkaart geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, actualiteit, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de Aanbiedingen.

7.4 Contractant wordt geacht haar zelfstandige onderzoeksplicht uit te voeren door de website van de Aanbieder te controleren op juistheid van de verschafte informatie. MKB Voordeelkaart aanvaard geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de Aanbiedingen.

7.5 Contractant zal MKB Voordeelkaart vrijwaren voor alle aanspraken van derden, gebaseerd op de bewering dat de handelswijze van Contractant inbreuk maakt op de rechten van derden.

7.6  MKB Voordeelkaart is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

7.7 Evenmin is zij aansprakelijk voor (in)directe schade welke is ondervonden naar aanleiding van (het gebruik van) informatie op een van de Producten.

7.8 MKB Voordeelkaart is niet aansprakelijk voor telefoonkosten, kosten voor telecommunicatie en/of overige kosten die Contractant mogelijk maakt om gebruik van de Diensten of Producten te maken.

7.9 Indien MKB Voordeelkaart, ondanks het bepaalde in dit artikel, aansprakelijk wordt bevonden vanwege toepasselijke wetgeving (zoals fraude of schade als gevolg van grove nalatigheid of opzet) door de bevoegde rechter, is de schade beperkt tot maximaal de totale vergoeding die Contractant aan MKB Voordeelkaart heeft betaald gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

 1. GESCHILLEN

8.1 Op zowel de Overeenkomst als de Gebruiksvoorwaarden en aangehechte documenten is het Nederlands recht heersend.

8.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of van de Overeenkomst door de bevoegde rechter ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard, blijven alle overige bepalingen van kracht zoals voorheen.

8.3 Het niet afdwingen of benoemen van rechten van MKB Voordeelkaart impliceert geenszins dat eerdergenoemde partijen afstand doen van die rechten op een later moment. Zij zijn gerechtigd in een later stadium alsnog deze rechten te benoemen en af te dwingen.

8.4 Indien onverhoopt en ondanks eerder bepaalde in zowel de Overeenkomst als deze Gebruikersvoorwaarden een geschil ontstaat tussen Contractant en MKB Voordeelkaart zullen zij in eerste instantie trachten onderling tot een oplossing te komen.

8.5 Indien onderling tot een oplossing komen niet succesvol wordt ervaren, zal een eventueel geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJVEN

 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: MKB Voordeelkaart: Handelsnaam van HOGIAF Nederland B.V. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Aanbieding: Beeldmateriaal, teksten, geluid of film (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen (bedrijfs) vermeldingen, (e-mail)adressen, zoekresultaten, banners of buttons) welke door MKB Voordeelkaart gepubliceerd worden in de overeengekomen media. Een of meer hyperlinks kunnen deel uitmaken van een Aanbieding. De Aanbieding bevat altijd de door Aanbieder aangeleverde informatie, waarvoor enkel Aanbieder aansprakelijk is. Aanbieder: De partij waarmee MKB Voordeelkaart de Overeenkomst is aangegaan, die tekeningsbevoegd is en tevens ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel alsmede beschikt over een zakelijke bankrekening. Dienst: Alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen MKB Voordeelkaart en Aanbieder (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen diensten met betrekking tot het plaatsen van aanbiedingen en het op een andere wijze promoten van Aanbieder, zijn diensten en/of zijn website), alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Aanbieder. Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Aanbieder en MKB Voordeelkaart die tot stand is gekomen, op grond waarvan MKB Voordeelkaart Diensten aan Aanbieder levert. Onderdeel van de Overeenkomst maken ook deze Algemene Voorwaarden en de aangehechte documenten deel uit. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid op grond van welke rechtsgrond dan ook (met inbegrip van wanprestatie, onrechtmatige daad, onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of enige andere rechtsvordering) met betrekking tot, voortvloeiend uit, of in verband met, deze Overeenkomst (met inbegrip van aansprakelijkheid die uitdrukkelijk is bepaald in deze Overeenkomst of die voortvloeit uit de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling uit deze Overeenkomst) en voor de toepassing van deze definitie worden alle verwijzingen naar ‘de Overeenkomst’ ook beschouwd als een verwijzing naar ieder gerelateerd contract. Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en vergelijkbare rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, Dag: Kalenderdag Website: De Website www.mkbvoordeelkaart.nl en alle rechtsgeldig aan haar gelinkte Websites, waaronder ook, maar niet uitsluitend, accounts op social media, welke tevens worden vermeld op www.mkbvoordeelkaart.nl. Vertegenwoordiger: De persoon die door Aanbieder volledig gemachtigd is Overeenkomsten namens laatstgenoemde te sluiten. Het hoeft hierbij niet enkel een werknemer te betreffen. Vertegenwoordiger is doch verplicht een schriftelijke volmacht aan MKB Voordeelkaart te overhandigen. Contractant: De partij die, middels het door MKB Voordeelkaart beschikbaar gestelde platform, gebruik (wilt) maken van de Aanbiedingen en exclusieve voordelen. Onder Contractant wordt tevens verstaan, personeelsleden van Contractant die gerechtigd zijn gebruik van de MKB Voordeelkaart te maken.
 2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden bevatten verschillende gedefinieerde termen. De termen zijn herkenbaar aan het gebruik van een hoofdletter. De termen zijn na te lezen onder “Definities”.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten die MKB Voordeelkaart met de Aanbieder sluit, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden en overige beleidsregels, alsmede de getekende Overeenkomst, vormen de definitieve Overeenkomst tussen MKB Voordeelkaart en Aanbieder. Derhalve vervangen deze alle eerdere toezeggingen, correspondentie en onderhandelingen met Aanbieder.

2.4 In verband met de specifieke aard van het bepaalde in de Overeenkomst, kan in de Overeenkomst worden afgeweken van hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

2.5 Indien een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.6 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen MKB Voordeelkaart en Aanbieder, wordt Aanbieder geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.7 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door MKB Voordeelkaart en de Aanbieder zijn overeengekomen.

2.8 MKB Voordeelkaart wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Aanbieder van de hand.

2.9 MKB Voordeelkaart is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijziging wordt aan de Aanbieder bekendgemaakt. De bekendmaking kan op uiteenlopende manieren en met ingebruikname van verschillende middelen geschieden.

2.10 Indien tussen MKB Voordeelkaart en Aanbieder een Overeenkomst voor langere tijd dan zes maanden is gesloten en in de loop van deze periode de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, heeft Aanbieder het recht binnen zes weken de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien de wijziging voor hem nadelig zou zijn.

2.11 Aanbieder verklaart hierbij dan geen eventuele claim in te dienen voor schadevergoedingen of andere vergoedingen voor bijvoorbeeld gederfde omzet.

2.12 Aanbieder krijgt op geen enkele manier inzage in de mailing lijsten van MKB Voordeelkaart. Indien Aanbieder een mail aan alle contacten van MKB Voordeelkaart wilt verzenden, dient zij dit schriftelijk bij MKB Voordeelkaart te melden.

2.13 MKB Voordeelkaart zal het verzoek in behandeling nemen en indien overeenstemming over de voorwaarden wordt bereikt, zal de mailing verzonden worden.

 1. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle op de website vermelde aanbiedingen en offertes van MKB Voordeelkaart zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De door MKB Voordeelkaart aangegeven termijn voor de acceptatie van een offerte danwel aanbieding geldt enkel voor de genoemde termijn.

3.2 MKB Voordeelkaart behoudt zich het recht voor, zonder nadere kennisgeving, en/of uitleg aan Aanbieder opdrachten te weigeren en/of geen Overeenkomsten te sluiten met potentiële Aanbieders indien zij meent dat daar voldoende aanleiding toe bestaat.

3.3 Alle door Aanbieder geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet door Aanbieder worden herroepen.

3.4 Een Overeenkomst komt in eerste instantie tot stand door ondertekening van de Overeenkomst.

3.5 In voorkomende gevallen kan een Overeenkomst echter ook tot stand komen door (mondelinge) aanvaarding van het aanbod. In dat geval volstaat het plaatsen van een Aanbieding op de Website van MKB Voordeelkaart. Het schriftelijk meedelen, waaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen communicatie langs elektronische wegen, aan MKB Voordeelkaart dat de Aanbieding is geplaatst op de Website en het vervolgens verstrijken van zeven dagen, zonder enige tegenspraak aan de zijde van Aanbieder, leidt tot het feit dat zowel MKB Voordeelkaart als Aanbieder ervan uit mogen gaan dat de Overeenkomst rechtsgeldig is.

3.6 MKB Voordeelkaart is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren, bijvoorbeeld onder meer, maar niet uitsluitend, indien de inhoud van de Aanbieding inbreuk maakt op rechten van derden, onrechtmatig of onwelvoeglijk is.

3.7 Vertegenwoordiger en Aanbieder staan er voor in dat Vertegenwoordiger volledig bevoegd is om Aanbieder bij de totstandkoming van de Overeenkomst te vertegenwoordigen.

 1. UITVOERING DIENSTVERLENING

4.1 Op basis van de Overeenkomst zal MKB Voordeelkaart gedurende de periode de Dienst verlenen, welke in de Overeenkomst is vastgelegd.

4.2 MKB Voordeelkaart zal zich inspannen om de (schriftelijk) overeengekomen Dienst binnen de afgesproken termijn, conform de afspraken te leveren.

4.3 Indien er sprake is van aanpassingen en onderhoud, is MKB Voordeelkaart gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken. De Aanbieder zal hierdoor geen aanspraak maken op schadevergoeding.

4.4 MKB Voordeelkaart is gerechtigd de Website te verbeteren en aan te passen. Gedurende deze periode kan de Aanbieder geen aanspraak maken op schadevergoeding. MKB Voordeelkaart zal zich echter inspannen Aanbieder tijdig op de hoogte van (on)geplande werkzaamheden te brengen.

 1. AANBIEDINGEN

5.1 Aanbiedingen worden geplaatst zoals deze schriftelijk zijn overeengekomen middels een Overeenkomst tussen beide partijen.

5.2 Aanbieder kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, lay-out, inhoud, de pagina- en rubriekindeling van de media of aan de plaats of positie, ranking en ordering van de ten behoeve van Aanbieder geplaatste Aanbieding in de media, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Aanbieder is ermee akkoord dat Aanbiedingen van derden, waaronder concurrenten, in de buurt van de Aanbieding van Aanbieder verschijnen.

5.4 Aanbieder is er bovendien mee akkoord dat Aanbiedingen van derden, waaronder concurrenten, verschijnen bij het gebruik van zoekwoord(en) waarvan een met de handelsnaam of merk van Aanbieder overeenstemmend teken onderdeel uit maakt.

5.5 Aanbieder is ermee bekend dat de Aanbieding, danwel de (bedrijfs)gegevens daaruit, door MKB Voordeelkaart worden opgenomen in een MKB Voordeelkaart Database.

 1. MEDEWERKING DOOR AANBIEDER

6.1 Aanbieder zal, voor zover dit noodzakelijk en van toepassing is, zijn medewerking verlenen door alle gegevens met betrekking tot de Dienst te verschaffen aan MKB Voordeelkaart.

6.2 Aanvullend op het bovenstaand lid wordt met alle gegevens, de informatie die nodig is om de Dienst naar behoren te leveren, bedoeld.

6.3 Aanbieder is geheel aansprakelijk voor het tijdig, correct en volledig aanleveren van informatie, waarvan bij gebreke geen beroep op enige coulance of andere tegemoetkomingen, in de ruimste zin des woords, aan de zijde van MKB Voordeelkaart gedaan kan worden.

6.4 Aanbieder stemt ermee in dat de aangeleverde informatie kloppend en volledig is. Indien dit niet het geval is, is aanbieder verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen.

6.5 Aanbieder vrijwaart MKB Voordeelkaart volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart MKB Voordeelkaart eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

6.6 Aanbieder zal te allen tijde aanspreekpunt voor afnemers/Contractanten zijn met betrekking tot de geplaatste Aanbieding. Aanbieder vrijwaart MKB Voordeelkaart van onvolledigheden en ondeugdelijke prestaties in het kader van de Overeenkomst.

6.7 Aanbieder staat in voor de deugdelijkheid en de prestaties van het aangeboden Product of Dienst. Aanbieder verklaart reeds bij voorbaat geen Aanbiedingen aan te leveren bij MKB Voordeelkaart die niet van deugdelijke aard zijn of die eventueel tot klachten aan de zijde van Contractanten kan leiden.

 1. VERGOEDING EN BETALING

7.1 De vergoeding die de Aanbieder aan MKB Voordeelkaart verschuldigd is, is afhankelijk van dat wat schriftelijk overeengekomen is. Behoudens uitdrukkelijk anders vermelde voorwaarden en/of tarieven, betreft het te betalen bedrag Nederlandse valuta en is het tarief exclusief BTW.

7.2 De betaling door de Aanbieder geschiedt binnen veertien dagen na ondertekening van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

7.3 De betaling wordt verricht op het rekeningnummer welke in de overeenkomst is vermeld of door contante betaling waarvoor een kwitantie verkregen zal worden.

7.4 Indien de betaling niet wordt verricht zal MKB Voordeelkaart de bepalingen in de Overeenkomst opschorten welke ten gunste van Aanbieder zijn. MKB Voordeelkaart behoudt zich dan telkens het recht voor de Aanbieding op elk gewenst moment van de Website te verwijderen, doch zal dit de betalingsverplichting van de Aanbieder niet opschorten.

7.5 Opschorting van betaling door Aanbieder wordt absoluut niet gehonoreerd

7.6 Indien Aanbieder de betaling van de openstaande factuur niet binnen de betalingstermijn nakomt, is Aanbieder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en wordt er een incassobureau ingeschakeld, welke 15% van de hoofdsom aan incassokosten onverwijld zal berekenen.

7.7 Indien Aanbieder in verzuim treedt, is Aanbieder vanaf de datum van verzuim rentevergoeding van 2% per maand over het openstaand bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 2% per maand, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, totdat de gehele betaling is voldaan.

7.8 MKB Voordeelkaart is zonder nadere kennisgeving gerechtigd de kredietwaardigheid van Aanbieder te onderzoeken.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 De intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die door MKB Voordeelkaart in het kader van de Overeenkomst beschikbaar zijn gesteld, berusten bij MKB Voordeelkaart.

8.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op de materialen die Aanbieder in het kader van Overeenkomst beschikbaar stelt, blijft berusten bij Aanbieder.

8.3 Aanbieder verleent MKB Voordeelkaart het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.

 1. PRIVACY EN GEHEIMHOUDING

9.1 MKB Voordeelkaart verzamelt persoonsgegevens. Dit is genoodzaakt om de Dienst aan te kunnen bieden. Deze gegevens worden opgenomen in het bestand van MKB Voordeelkaart. De gegevens worden 5 jaar bewaard na beëindiging van overeenkomst.

9.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk zijn.

9.3 De partij die de vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

9.4 De in lid 2 vermelde geheimhouding geldt ook voor medewerkers, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst inzage hebben gekregen in vertrouwelijke gegevens.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 MKB Voordeelkaart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MKB Voordeelkaart is uitgegaan van door of namens Aanbieder verstrekte (onjuiste en/of onvolledige) gegevens.

10.2 Uitzondering op bovenstaand lid is als er sprake is van directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van MKB Voordeelkaart.

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) De schade die Aanbieder heeft moeten betalen om de grove tekortkoming van MKB Voordeelkaart te herstellen; b) De materiele schade die Aanbieder heeft geleden naar aanleiding van opzet aan de zijde van MKB Voordeelkaart, met het doel Aanbieder schade te berokkenen.

10.4 MKB Voordeelkaart is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Aanbieder die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.

10.5 De aansprakelijkheid van MKB Voordeelkaart is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 1. OPSCHORTING

11.1 MKB Voordeelkaart heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang de Aanbieder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Dit geldt eveneens voor het tekortkomen in de betalingsverplichting.

11.2 Op voorwaarde dat de Aanbieder de Overeenkomst alsnog nakomt, zal MKB Voordeelkaart de opschorting intrekken.

11.3 Het opschorten leidt niet tot ontheffing van de betalingsverplichting aan de zijde van Aanbieder. Hoewel MKB Voordeelkaart Aanbiedingen enkel zal plaatsen op de Website na ontvangst van de betaling, kan het voorkomen dat een Aanbieding is geplaatst zonder ontvangst van de betaling.

11.4 MKB Voordeelkaart is gerechtigd de Aanbieding niet te plaatsen op de Website zolang de betaling niet is ontvangen, echter zal dit niet leiden tot ontheffing van de betalingsverplichting.

 1. DUUR EN BEINDIGING OVEREENKOMST

12.1 De duur van de overeenkomst is schriftelijk vastgelegd.

12.2 Na verloop van de Overeenkomst kan de Overeenkomst stilzwijgend voor 1 jaar verlengd worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.3 Partijen zijn gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden indien:

12.3.1 De Aanbieder surseance van betaling heeft gevraagd;

12.3.2 Faillissement is verklaard of een aanvraag hiernaar is ingediend door Aanbieder;

12.3.3 Aanbieder niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle voortvloeiende uit Overeenkomsten en/of offertes waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van Kantonrechter, zullen beslecht worden door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.